اخباروگزارشها وتحليل های خبری درمورد مهاجرت پناهجويان به استراليا
با وجوداينکه حدود 90 نفرازپناهندگان با تاييد درخواست پناهندگی شان ازسوی وزارت مهاجرت وشهروندی دولت فدرال امروزازکمپ کريسمس آيلند به سرزمين اصلی استراليا پروازخواهندکرداما ورود 181 پناهجوی جديد دردوشنبه گذشته 2 فبروری باعث ازدحام وشلوغی درکمپ کريسمس آيلند خواهدشد.

گروه پناهندگان گفت که با ورود 181 پناهجوی جديد تعدادپناهجويان به 1801 نفررسيده است واين درحالی هست که ظرفيت نهايی اين کمپ 1848 نفر می باشد ووضعيت را دشوارکرده است.

آقای کوين راد نخست وزيردولت فدرال استراليا درگفتگوبا راديو ABC اظهارکردکه کمپ کريسمس آيلند بهترين مکان برای نگهداری ازپناهجويانی هست که درخواست پناهندگی ايشان درحال بررسی ميباشد وهنوزظرفيت آن تکميل نشده است اما درصورت نيازمي توانيم که تعدادی ازپناهجويان رابه مرکزداروين درشمال استراليا منتقل کنيم .

اما سخنگوی اپوزيسيون مهاجرت اسکات موريسون گفت که زمانيکه درهفته ي گذشته ازکمپ کريسمس آيلند ديدارکردم وضعيت آنجا برای ادامه ی نگهداری ازاين تعدادپناهجويان دشواروفضای آن ناکافی هست .زمانيکه دولت استراليا کمپ های نائورو ومانوس آيلندرابست بايد جای ديگري رابرای اين مشکل پيداميکرد.

اما وزيرمهاجرت دولت فدرال استراليا گفت که سياست واقدامات دولت قبلی جان هاوارد برای بازداشت پناهجويان درجزايراقيانوس آرام درسطح بين المللی وداخلی کشورمحکوم شده است وما قصدنداريم که دوباره به آن دوره ی شرم آوربازگرديم . مدت متوسط اقامت پناهجويان درکمپ نائورو بيش ازيک سال بود.

اما آقای جان گيبسون رييس انجمن حمايت ازپناهندگان گفت که هرگونه اقدامی برای بازگشت به دوره ی آقای هاوارد وبازداشت غيرانسانی پناهجويان درکمپ هايی نظيرنائورو ازنظرمردم استراليا غيرمنطقی واشتباه است شما شاهدبوديد که بيش از25 پناهجوزمانيکه ازکمپ نائورو بيرون آمدند دچاربيماری های شديد روانی وروحی شده بودند!

سخنگوی اداره مهاجرت وشهروندی گفت که حدود 90 نفرازپناهجويان عمدتا ازکشورافغانستان وتعدادی هم ازاتباع عراق وسريلانکا بعدازتاييدوقبول شدن درخواست پناهندگی شان وصدورويزا امروز ازکريسمس آيلند عازم خاک اصلی استراليا خواهندشد.

سخنگوی اداره مهاجرت وشهروندی همچنين گفت که درحال گسترش خوابگاه های کمپ کريسمس آيلند هستند تا ظرفيت اين کمپ به 2200 نفرافزايش يابد.
اما رئيس انجمن حمايت ازپناهندگان گفت که امکانات موجوددرکمپ کريسمس آيلند ناکافی هست وباتوجه به اينکه انتظارداريم تعدادبيشتری ازپناهجويان درآينده وارد استراليا خواهندشد دولت اقدامات لازم را پيشاپيش انجام بدهد.

گزارش بالا درسايت  The Sydney Morning Herald  استراليا درتاريخ 3 فبروری 2010 نشرشده است 
+ نوشته شده در  2010/2/4ساعت   توسط جواد هزاره  |